Bielsk Podlaski: Sukcesywne dostawy oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 271906 - 2015; data zamieszczenia: 14.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7302923, 7302322, faks 085 7302322.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy oleju opałowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. oleju opałowego w ilości 250 m3 odpowiadającego warunkom technicznym normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L-1 o następujących parametrach i wartościach: wartość opałowa nie mniejsza niż 42 600 kJ/m3, zawartość siarki nie większa niż 0,1%, gęstość w 15°C nie większa niż 0,860 g/cm3, temperatura płynięcia nie większa niż -20°C, 2.Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy przez cały okres obowiązywania umowy partiami w terminie maksymalnie 48 godzin od momentu otrzymania zapotrzebowania faksem lub telefonicznie, do kotłowni olejowych: a)w budynkach należących do PK Sp. z o.o. zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim przy: ul. Studziwodzkiej 37 ul. Dubicze Stacja Wodociągowa przy ul. Norwida b)w budynkach administrowanych przez PK Sp. z o.o. zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim przy: ul. Kleszczelowskiej 84A ul. Sportowej 4A i 6 ul. Studziwodzkiej 35 ul. Białowieskiej 113D ul. Poniatowskiego 2 3.Objęta zamówieniem ilość 250 m3 oleju opałowego jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. zakupu większych ilości oleju opałowego (do 40% wartości zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych. Maksymalna ilość oleju opałowego z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na 350 m3. 4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi środkami transportu (autocysternami) zaopatrzonymi w instalację pomiarową posiadające ważne świadectwa legalizacji liczników, które muszą posiadać nienaruszone oplombowanie. 5.Autocysterny winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367 z póżn. zm.) 6.Rozładunek oleju opałowego u Zamawiającego będzie realizowany przez Wykonawcę na jego koszt, łącznie ze sporządzeniem rocznego sprawozdania z rozładunku towarów niebezpiecznych przez uprawnioną osobę. 7.Wykonawca winien jest dołączyć do każdej dostawy przed jej rozładunkiem aktualne świadectwo jakości lub orzeczenie laboratoryjne dla danej partii oleju opałowego wydane przez upoważnione laboratorium specjalistyczne wraz z dowodem wydania (dokumentem przewozowym) zawierającym nazwę produktu oraz jego producenta. 8.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego oleju opałowego jest niezgodna z przedstawionym świadectwem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu. 9.Do wyliczenia ceny oferty przyjmuje się ilość maksymalną tj, 350 m3, natomiast ostateczna ilość dostarczonego oleju opałowego wynikać będzie z faktycznie wykonanych dostaw..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w terminie do 29.10.2015 r. do godz. 10:00 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1 do SIWZ). 2.Pełnomocnictwo - tylko w sytuacjach określonych w rozdziale 15 pkt. 4 i pkt. 5 SIWZ 3.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale 9 pkt VI SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a)w zakresie zmiany wynagrodzenia: -w przypadku istotnego wzrostu cen oleju opałowego na rynkach hurtowych - Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia maksymalnego wynagrodzenia przeznaczonego na realizację zamówienia, -zmiana ustawowej stawki podatku VAT - jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, -wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, -zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przy czym zmiana wynagrodzenia nastąpi w przypadku gdy ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. b)w zakresie zmiany zakresu umowy: -zmiana ilości oleju opałowego w przypadku wyłączenia kotłowni z eksploatacji lub rozwiązania umów na administrowanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie obowiązku do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pkbielsk.pl/ogłoszenia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Studziwodzka 37 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Studziwodzka 37 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 12 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie