Bielsk Podlaski: Sukcesywne dostawy oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 170893 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271906 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7302923, 7302322, faks 085 7302322.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy oleju opałowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. oleju opałowego w ilości 250 m3 odpowiadającego warunkom technicznym normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L-1 o następujących parametrach i wartościach: wartość opałowa nie mniejsza niż 42 600 kJ/m3, zawartość siarki nie większa niż 0,1%, gęstość w 15°C nie większa niż 0,860 g/cm3, temperatura płynięcia nie większa niż -20°C, 2.Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy przez cały okres obowiązywania umowy partiami w terminie maksymalnie 48 godzin od momentu otrzymania zapotrzebowania faksem lub telefonicznie, do kotłowni olejowych: a)w budynkach należących do PK Sp. z o.o. zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim przy: ul. Studziwodzkiej 37, ul. Dubicze, Stacja Wodociągowa przy ul. Norwida b)w budynkach administrowanych przez PK Sp. z o.o. zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim przy: ul. Kleszczelowskiej 84A, ul. Sportowej 4A i 6, ul. Studziwodzkiej 35, ul. Białowieskiej 113D, ul. Poniatowskiego 2 3.Objęta zamówieniem ilość 250 m3 oleju opałowego jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. zakupu większych ilości oleju opałowego (do 40% wartości zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych. Maksymalna ilość oleju opałowego z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na 350 m3. 4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi środkami transportu (autocysternami) zaopatrzonymi w instalację pomiarową posiadające ważne świadectwa legalizacji liczników, które muszą posiadać nienaruszone oplombowanie. 5.Autocysterny winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367 z póżn. zm.) 6.Rozładunek oleju opałowego u Zamawiającego będzie realizowany przez Wykonawcę na jego koszt, łącznie ze sporządzeniem rocznego sprawozdania z rozładunku towarów niebezpiecznych przez uprawnioną osobę. 7.Wykonawca winien jest dołączyć do każdej dostawy przed jej rozładunkiem aktualne świadectwo jakości lub orzeczenie laboratoryjne dla danej partii oleju opałowego wydane przez upoważnione laboratorium specjalistyczne wraz z dowodem wydania (dokumentem przewozowym) zawierającym nazwę produktu oraz jego producenta. 8.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego oleju opałowego jest niezgodna z przedstawionym świadectwem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu. 9.Do wyliczenia ceny oferty przyjmuje się ilość maksymalną tj, 350 m3, natomiast ostateczna ilość dostarczonego oleju opałowego wynikać będzie z faktycznie wykonanych dostaw..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 739200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ