Bielsk Podlaski: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski - wykonanie dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 333372 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7302923, 7302322, faks 085 7302322.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski - wykonanie dokumentacji projektowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I.Przedmiotem zamówienia jest: 1.Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę; 2.Opracowanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski II.Zakres dokumentacji i elementy formalno - prawne: 1.Wykonać mapy i odbitki map do celów projektowych w niezbędnym zakresie. 2.Wykonać badania geotechniczne gruntów w niezbędnym do opracowania projektu zakresie. 3.Opracować niezbędną dokumentację do złożenia wniosku i przeprowadzenia postępowania administracyjnego określającego oddziaływanie inwestycji na środowisko naturalne - decyzja uwarunkowań środowiskowych - 2 egzemplarze. 4.Opracować niezbędną dokumentację do złożenia wniosku i przeprowadzenia postępowania administracyjnego w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego - 2 egzemplarze. 5.Opracować projekt budowlany do złożenia wniosku i przeprowadzenia postępowania administracyjnego w celu uzyskania pozwolenia na budowę - 5 egzemplarzy. 6.Opracować projekt wykonawczy w zakresie koniecznym do realizacji budowy: rysunki wykonawcze konstrukcji budowlanych, urządzeń i sieci technologicznych, układy zasilania w energię (wymiary, przekroje i długości kabli, schematy rozdzielni zasilających na przyłączach do budynków, instalacje oświetleniowe, zasilania urządzeń, gniazda elektryczne) itd. - 5 egzemplarzy. 7.Opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egzemplarze. 8.Opracować przedmiar robót - 2 egzemplarze a)przedmiar należy opracować w oparciu o dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, b)w przedmiarze nie należy umieszczać podstaw katalogowych. 9.Opracować kosztorys inwestorski całego zakresu projektu - 2 egzemplarze. Kosztorys należy opracować metodą uproszczoną. 10.Opracować informację BIOZ - 2 egzemplarze. 11.Opracować projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji z uwzględnieniem ciągłego działania oczyszczalni i przepompowni ścieków w trakcie modernizacji tych obiektów - 3 egzemplarze. 12.Sporządzić instrukcje stanowiskowe, eksploatacji, instrukcje BHP i p.poż z uwzględnieniem zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem ryzyka zawodowego oraz ogólne instrukcje eksploatacji całej oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków po zakończeniu ich modernizacji - 2 egzemplarze. 13.Opracować ocenę oddziaływania na środowisko całego obiektu oczyszczalni ścieków po zakończeniu inwestycji wraz z raportem oraz określić strefę ochronną oczyszczalni - 2 egzemplarze; 14.Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych. W dokumentacji projektowej nie należy wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W przypadku, gdy Wykonawca sporządzając dokumentację będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń oraz na normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności, tj. opracować opis warunków oceny równoważności projektowanych materiałów i urządzeń, tak aby dokumentacja, na podstawie której zostanie określony opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych, odpowiadała przepisom art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych. 15.Wszystkie dokumenty należy przedłożyć w formie papierowej (w ilości wskazanej powyżej) oraz w formie elektronicznej w 3 egzemplarzach na dowolnych nośnikach w formatach edytowalnych *.doc, *.ath, *.dwg oraz w formie plików nieedytowalnych (PDF), 16.Dokumentację należy sporządzić zgodnie z: a)ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z póź. zm.), b)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013.1129 j.t. z póź. zm.), c)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 04.130.1389 ze zm.), d)ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 t.j. z póź. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem art. 29-31, e)ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t. z póź. zm.) f)ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t. z póź. zm.) III.Studium wykonalności. 1.Wykonawca opracuje studium wykonalności dla projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego: a)zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym - Załącznik Nr 10 do SIWZ oraz dostępne pod adresem: http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Documents/Priorytet1_studium.pdf b)wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów, w tym generujących dochód - Załącznik Nr 11, oraz dostępne pod adresem:http://porpw.parp.gov.pl/files/112/146/230/669/16713.pdf 2.Wykonawca uwzględni w studium wykonalności zakupy sprzętu, pojazdów itd., nie ujęte w dokumentacji projektowej, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 3.Studium należy wykonać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną w formacie *.doc oraz PDF na dowolnym nośniku. IV.Informacje dodatkowe: 1.Wszelkie koszty opracowania ponosi Wykonawca (m.in. opłaty skarbowe do wniosków o wydanie decyzji, pozwoleń, za pełnomocnictwa, wypisy, wyrysy, mapy itp.). Koszty te Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej. 2.Projekt należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zamówionych prac w trakcie ich sporządzania. 4.Wykonawca ma obowiązek comiesięcznego informowania na piśmie Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy. 5.Całość dokumentacji należy oznaczyć logo unijnym oraz informacją, o finansowaniu zamówienia ze środków unijnych. 6.Całą dokumentację będącą przedmiotem zamówienia wraz z uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37. 7.Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, poprzez niezwłoczne udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych. 8.Wykonawca na wniosek Zamawiającego dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. V.Zakres merytoryczny prac projektowych został określony w Załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.10.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1 do SIWZ). 2.Pełnomocnictwo - tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale 15 pkt 4 i pkt 5 SIWZ. 3.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale 9 pkt VI SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a.w zakresie zmiany terminu wykonania: - wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, - zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, - zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, - konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, z zastrzeżeniem, że ostateczny termin dostarczenia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nie może przekroczyć terminu 30.11.2015 r. b.w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia, jego zakresu, zmiany wynagrodzenia: - zmiany ustawowej stawki podatku VAT - jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, c.w zakresie zmiany członków zespołu projektowego: Wykonawca może dokonywać zmiany zespołu projektowego przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego akceptującą nowy zespół projektowy, gdy: Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę zespołu projektowego w przypadkach: - choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących zespołu projektowego, - jeżeli zmiana zespołu projektowego stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany zespołu projektowego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmiany zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku zmiany zespołu projektowego - nowy zespół projektowy musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. d.w zakresie podwykonawstwa: - zmiana Podwykonawcy, powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy, zmiana zakresu wykonania części zamówienia przez Podwykonawcę. - jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie obowiązku do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pkbielsk.pl/ogłoszenia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Studziwodzka 37 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Studziwodzka 37 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 12 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonanie niniejszego zamówienia jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa: I Gospodarka wodno - ściekowa, Działanie: 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski - wykonane dokumentacji projektowej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak