Bielsk Podlaski: Usługa dozoru obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim
Numer ogłoszenia: 541534 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 513536 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7302923, 7302322, faks 085 7302322.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dozoru obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dozoru fizycznego przez 1 pracownika ochrony w terminie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Szczegółowy zakres czynności objętych usługą ochrony obejmuje: 1. dozór obiektów i mienia znajdującego się na terenie placu przedsiębiorstwa, Hurtowni OGRODNIK w następujących godzinach : - w dni powszednie (poniedziałek- piątek) - od godz. 15:00 do 7:00 dnia następnego, - w soboty, niedziele i dni świąteczne - całodobowo; 2. zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie i zwalczanie śliskości wejść oraz chodników wokół budynku przedsiębiorstwa oraz wejścia i chodnika przed Hurtownią OGRODNIK. 3. prowadzenie ewidencji godzin wyjazdu i wjazdu pojazdów służbowych przedsiębiorstwa (z wyjątkiem autobusów ZKM) 4. powiadamianie telefoniczne osób odpowiedzialnych za usługi pogrzebowe oraz pracowników ekipy ZGM o awariach itp. 5. sprzedaż gazu w butlach (po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą zostanie sporządzony protokół przekazania butli. Wykonawca zobowiązany będzie sprzedawać gaz wg cen ustalonych przez Zamawiającego. Rozliczenie gotówki za sprzedany gaz Wykonawca dokonywać będzie w stacji paliw należącej do Zamawiającego). Wymagania szczegółowe dotyczące pracowników ochrony: 1. pracownicy ochrony muszą być niekarani, 2. Zamawiający nie wymaga posiadania licencji pracownika ochrony. 3. wszyscy pracownicy Wykonawcy zatrudnieni dla potrzeb wykonania niniejszego zamówienia winni być umundurowani w sposób schludny, jednolity, wyposażeni w imienne identyfikatory oraz logo Wykonawcy 4. listę osób, które będą świadczyły usługę dozoru, wraz z zaświadczeniem o ich niekaralności, Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Lista ta będzie stanowiła załącznik do umowy. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1. na potrzeby wykonania zamówienia Zamawiający udostępnia nieodpłatnie pomieszczenie - portiernię (utrzymanie czystości pomieszczenia leży po stronie Wykonawcy), sprzęt i środki niezbędne do wykonywania usługi utrzymania w czystości oraz odśnieżania. 2. Zamawiający zapewnia właściwe warunki sanitarno - higieniczne w miejscu świadczenia usługi, 3. na potrzeby wykonania zamówienia udostępniony zostanie telefon w celach służbowych oraz w przypadkach awaryjnych. Połączenia inne niż w/w wymienione traktowane będą jako nieuzasadnione i na podstawie bilingów obciążą Wykonawcę, 4. pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP, regulaminów, zarządzeń procedur oraz innych ustaleń obowiązujących u Zamawiającego. 5. zostanie założona książka służb, w której odnotowywany będzie przebieg służb, ważniejsze wydarzenia oraz uwagi z przeprowadzonych kontroli..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ