Bielsk Podlaski: Usługa dozoru obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim
Numer ogłoszenia: 513536 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7302923, 7302322, faks 085 7302322.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dozoru obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dozoru fizycznego przez 1 pracownika ochrony w terminie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Szczegółowy zakres czynności objętych usługą ochrony obejmuje: 1. dozór obiektów i mienia znajdującego się na terenie placu przedsiębiorstwa, Hurtowni OGRODNIK w następujących godzinach : - w dni powszednie (poniedziałek- piątek) - od godz. 15:00 do 7:00 dnia następnego, - w soboty, niedziele i dni świąteczne - całodobowo; 2. zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie i zwalczanie śliskości wejść oraz chodników wokół budynku przedsiębiorstwa oraz wejścia i chodnika przed Hurtownią OGRODNIK. 3. prowadzenie ewidencji godzin wyjazdu i wjazdu pojazdów służbowych przedsiębiorstwa (z wyjątkiem autobusów ZKM) 4. powiadamianie telefoniczne osób odpowiedzialnych za usługi pogrzebowe oraz pracowników ekipy ZGM o awariach itp. 5. sprzedaż gazu w butlach (po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą zostanie sporządzony protokół przekazania butli. Wykonawca zobowiązany będzie sprzedawać gaz wg cen ustalonych przez Zamawiającego. Rozliczenie gotówki za sprzedany gaz Wykonawca dokonywać będzie w stacji paliw należącej do Zamawiającego). Wymagania szczegółowe dotyczące pracowników ochrony: 1. pracownicy ochrony muszą być niekarani, 2. Zamawiający nie wymaga posiadania licencji pracownika ochrony. 3. wszyscy pracownicy Wykonawcy zatrudnieni dla potrzeb wykonania niniejszego zamówienia winni być umundurowani w sposób schludny, jednolity, wyposażeni w imienne identyfikatory oraz logo Wykonawcy 4. listę osób, które będą świadczyły usługę dozoru, wraz z zaświadczeniem o ich niekaralności, Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Lista ta będzie stanowiła załącznik do umowy. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1. na potrzeby wykonania zamówienia Zamawiający udostępnia nieodpłatnie pomieszczenie - portiernię (utrzymanie czystości pomieszczenia leży po stronie Wykonawcy), sprzęt i środki niezbędne do wykonywania usługi utrzymania w czystości oraz odśnieżania. 2. Zamawiający zapewnia właściwe warunki sanitarno - higieniczne w miejscu świadczenia usługi, 3. na potrzeby wykonania zamówienia udostępniony zostanie telefon w celach służbowych oraz w przypadkach awaryjnych. Połączenia inne niż w/w wymienione traktowane będą jako nieuzasadnione i na podstawie bilingów obciążą Wykonawcę, 4. pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP, regulaminów, zarządzeń procedur oraz innych ustaleń obowiązujących u Zamawiającego. 5. zostanie założona książka służb, w której odnotowywany będzie przebieg służb, ważniejsze wydarzenia oraz uwagi z przeprowadzonych kontroli..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo - tylko w sytuacjach określonych w rozdziale 15 pkt. 4 i pkt. 5 SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany wynagrodzenia: - zmiana ustawowej stawki podatku VAT - jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pkbielsk.pl/ogłoszenia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, pokój nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, pokój nr 12 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie